[2vilug] Re: Stasera

  • From: Lupoalbe <lupoalbe@xxxxxxxxx>
  • To: 2vilug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 Jun 2013 14:25:26 +0200

Io nemmeno

Lupoalbe

Il 13/06/2013 14.10, Alessandro Brazzarola ha scritto:
Buongiorno a tutti,
stasera ci si trova con l' appuntamento settimanale???
Alessandro

Other related posts: