[sanniolug] Re: Aggiunta note personali ad un documento

  • From: barrav <barrav@xxxxxxxxx>
  • To: sanniolug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 14 Oct 2003 15:33:54 +0200

Il 13/10/03 Massimiliano Mirra <mmirra@xxxxxxxxx> ha scritto:

> Provato con pdftotext?  La chiamo `copia di lavoro'.

Stupendo!!!!

-- 
  Bartolomeo
         -------->

Other related posts: