[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: Grote rol Europees bos in bio-economie - oratie

  • From: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • To: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Feb 2015 13:20:40 +0000

Persbericht Wageningen University, nr. 008, 11 februari 2015 – 
video<https://www.youtube.com/watch?v=gBe_geFpoBY> beschikbaarhttp://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Grote-rol-voor-het-Europese-bos-in-nieuwe-bioeconomie.htmInauguratie prof. NabuursGrote rol voor het Europese bos in nieuwe bio-economie

Het Europese bos en de bosbouwsector kunnen een significante rol spelen in de 
bio-economie van de toekomst. De winning van hernieuwbare grondstoffen via 
bioraffinage en groene energie kunnen daarbij samengaan met behoud en 
ontwikkeling van de biodiversiteit. Dat zegt prof.dr.ir. Gert-Jan Nabuurs bij 
de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar European Forest 
Resources aan Wageningen University op 12 februari.

Door de economie te vergroenen zal de vraag naar hout als grondstof groeien. 
Tegelijk neemt onafhankelijk van die ontwikkeling de druk op het bos toe door 
bijvoorbeeld klimaatverandering. Daarom gaat prof. Nabuurs zich in zijn 
onderzoek toeleggen op strategische analyses van de toekomstige ontwikkeling 
van het bos onder een veranderende marktvraag en milieuomstandigheden. Duurzaam 
bosbeheer in Europa is ook voor Nederland van groot belang omdat Nederland een 
belangrijke importeur is van Europees hout, zegt hij in zijn rede ‘The future 
of European forests’.Biodiversiteit

In Europa wordt bijna veertig procent van het landoppervlak ingenomen door bos. 
Dit bos speelt niet alleen een belangrijke rol in de kwaliteit van de 
leefomgeving, maar ook bij bijvoorbeeld de regulatie van de koolstof- en 
waterhuishouding, biodiversiteit en uiteraard de productie van hout.

Het bos in Nederland en andere landen wordt echter ouder en de biodiversiteit 
daalt. Bovendien is er nu weinig aandacht voor goed bosbeheer. “De kennis over 
bossen is te gering en het boseigendom is versnipperd,” zegt prof. Nabuurs. 
“Door te investeren in goed beheer en beleid kan de bescherming van de 
biodiversiteit juist beter hand in hand gaan met de productie van grondstoffen 
en de werkgelegenheid op het platteland van Europa.”“Vanuit mijn vakgebied ga ik onderzoek doen naar de toekomstige ontwikkeling 
van het Europese bos. We modelleren de bosdynamiek en het bosbeheer en 
verrichten metingen aan de gezondheidstoestand van het bos in heel Europa”, 
licht prof. Nabuurs toe. “Dat geeft inzicht in de effecten op de lange termijn, 
bijvoorbeeld voor de functievervulling van bossen, voor houtproductie, maar ook 
voor natuurbeheer en CO2-vastlegging”.Uitbreiding en opschaling van het onderzoek door Europese scenariostudies maakt 
het mogelijk om het bosonderzoek in een breder kader te plaatsen, en de 
resultaten toe te passen voor multifunctioneel bosbeheer. Een dergelijke 
opschaling en inkadering verschaft inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en 
relevantie van (internationaal) bosbeheer, en draagt bij tot het Nederlandse en 
Europese bos- en natuurbeheer. In dat kader gaat prof. Gert-Jan Nabuurs zich 
bezighouden met het verbreden en verbinden van de huidige ontwikkelingen in 
Europa, als onderdeel van de toenemende belangstelling voor bossen en 
bosgebruik.De leerstoel van prof. Gert-Jan Nabuurs wordt gefinancierd door Alterra 
Wageningen UR en is ondergebracht bij de leerstoelgroep Bosecologie en 
bosbeheer van Wageningen University. Nabuurs werkt ook als senior onderzoeker 
Europese bossen bij Alterra. Zijn werk wordt uitgevoerd in een brede 
samenwerking met instituten uit heel Europa en ook met diverse leerstoelgroepen 
van Wageningen University, waaronder Bos- en natuurbeleid. Hij heeft diverse 
Europese onderzoekprojecten geleid, was van 2009 tot 2012 onderdirecteur van 
het European Forest Institute in Finland, hoofdauteur bij het IPCC en is nu ook 
actief bij het UNECE Timber Committee. Hij adviseerde de Europese Commissie op 
het gebied van bosbeleid.Videoboodschap

Prof. Gert-Jan Nabuurs geeft in een korte 
videoboodschap<https://www.youtube.com/watch?v=gBe_geFpoBY> een kort overzicht 
van zijn onderzoek, motivatie en nut van het onderzoek.NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar European Forest 
Resources, Wageningen University, tel. 0317 483522, 
gert-jan.nabuurs@xxxxxx<mailto:gert-jan.nabuurs@xxxxxx> of via jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen UR, tel. 0317 485003, e-mail 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.Foto: Prof.dr.ir Gert-Jan Nabuurs (foto: Wageningen UR, Guy Ackermans)

Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 
9.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: Grote rol Europees bos in bio-economie - oratie - Vos, Bouke de