[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Wie A zegt, zegt ook B? Arbeidsmarktervaring doet hbo-afgestudeerden hun opleidingsevaluatie deels herzien

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 23 Oct 2018 11:50:29 +0200 (CEST)  Persbericht               

 23 oktober 2018                            

  

Recent afgestudeerde hbo’ers evalueren sommige aspecten van hun 
opleiding op een andere manier dan laatstejaarsstudenten, zo blijkt uit 
een gemeenschappelijke analyse van gegevens van de Nationale Studenten 
Enquête (NSE) en de HBO-Monitor, uitgevoerd door het Researchcentrum 
voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. 
Hoewel de gemiddelde oordelen van laatstejaarsstudenten en 
afgestudeerden over de meeste aspecten van hun opleiding in elkaars 
verlengde liggen, nuanceren afgestudeerden hun opinies over sommige 
deelaspecten als gevolg van hun ervaringen bij de stap naar de 
arbeidsmarkt. Gemiddeld zijn afgestudeerden iets positiever over hun 
docenten en iets kritischer over de mate waarin hun opleiding hen 
voorbereidde op de arbeidsmarkt.NSE en HBO-Monitor
Zowel de NSE (uitgevoerd door Studiekeuze123) als de HBO-Monitor 
(uitgevoerd door ROA) bevatten ieder jaar beoordelingsvragen waarbij 
respondenten gevraagd wordt verschillende aspecten van hun hbo-opleiding 
te evalueren. De NSE focust hierbij enkel op studenten, terwijl de 
HBO-Monitor zich uitsluitend richt op recent afgestudeerden. Voorheen 
was het echter nog onduidelijk hoe de oordelen van laatstejaarsstudenten 
en afgestudeerden zich tot elkaar verhouden. Studieoordeel deels afhankelijk van studieachtergrond en leeftijd
Een eerste resultaat van de vergelijkende ROA-analyse is dat 
beoordelingsschommelingen in beide metingen sterk lijken samen te 
hangen. Als opleidingen door studenten boven- of onder- gemiddeld worden 
gewaardeerd, krijgen ze gewoonlijk ook van afgestudeerden deze 
beoordeling. Een voorwaarde is daarbij wel dat de componenten met 
dezelfde antwoordschaal zijn gemeten. De beoordeling van 
opleidingsaspecten door afgestudeerden lijkt verder niet noemenswaardig 
te verschillen tussen mannen en vrouwen. Oudere afgestudeerden zijn 
meestal wel wat kritischer en afgestudeerden met een mbo-vooropleiding 
doorgaans iets positiever. De sterke samenhang tussen de 
beoordelingsvariaties die gemeten werden in de NSE en de HBO-Monitor kan 
gezien worden als een validering van beide onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerde onderzoeken. Hbo’ers na studie positiever over docenten en kritischer over 
voorbereiding arbeidsmarkt
Om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde van de 
beoordelingsvragen in de HBO-Monitor bovenop de informatie uit de NSE, 
werden eveneens de beoordelingsverschillen tussen studenten en 
afgestudeerden bestudeerd. Hoewel voor de meeste opleidingsaspecten het 
gemiddelde oordeel van studenten en afgestudeerden nauwelijks verschilt, 
is dat duidelijk niet zo voor de evaluatie van docenten. Hetzelfde geldt 
voor de beoordeling van de mate waarin de opleiding voorbereidt op het 
beroepsleven. Recent afgestudeerden zijn namelijk gemiddeld positiever 
over de betrokkenheid en het inspirerend vermogen van hun docenten, en 
gemiddeld negatiever over de mate waarin hun opleiding hen voorbereidde 
op de beroepsloopbaan. In beide gevallen gaat het echter om een 
wijziging van slechts ongeveer 0,3 tot 0,4 schaalpunten (op een 
vijf-puntschaal), wat suggereert dat het eerder om een lichte 
bijstelling van het oorspronkelijke oordeel gaat dan om een fundamentele 
herziening. Succes op de arbeidsmarkt voorspellend voor studiebeoordeling achteraf
Een verdere analyse toont bovendien dat de studiebeoordeling van hbo’ers 
beïnvloed wordt door hun arbeidsmarktervaring tijdens het eerste jaar 
van afstuderen. Zo zijn afgestudeerden van opleidingen met gunstige 
arbeidsmarktresultaten na afstuderen positiever in hun oordeel over de 
voorbereiding op de arbeidsmarkt, dan tijdens de studie zelf. 
Afgestudeerden van opleidingen met veel doorstroom naar vervolgonderwijs 
worden na afstuderen daarentegen juist kritischer in hun oordelen over 
hun docenten. Ten laatste blijkt dat veranderingen in studieoordeel 
tijdens en na de studie slechts in beperkte mate worden verklaard door 
individuele arbeidsmarktervaringen van afgestudeerden. De veranderingen 
worden vooral verklaard door het arbeidsmarktsucces van hun opleiding 
als geheel, ook als deze afwijken van het individuele 
arbeidsmarktsucces. Noot voor de pers: Het rapport ‘Wie A zegt, zegt ook B?’ is geschreven door Jim Allen en 
Barbara Belfi. U kunt het rapport downloaden via de website van het ROA. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Barbara Belfi, 
tel. 043 388 3647, e-mail b.belfi@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [1]U kunt ook terecht bij Margot Krijnen, persvoorlichter UM, tel. 043 388 
52 30 of 06 36 43 34 88, e-mail Margot.Krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
[2]. De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 
e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [3]. Voor urgente zaken buiten 
kantooruren: 06 36 43 34 88. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op www.maastrichtuniversity.nl/pers [4]. Zie ook het 
Webmagazine [5] voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU [6].


[1] mailto:b.belfi@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] mailto:Margot.Krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/YpYG6n2TRcVp6hgiHWJ5bA/XTKggcsVI2Vnc2_T613QGw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/p+BfsHGP1In6iMUa8s7Sng/XTKggcsVI2Vnc2_T613QGw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/0n2pjc3RhdQL4WwHWUC_Cw/XTKggcsVI2Vnc2_T613QGw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/QJ0NYzormT+FD21tYALDbQ/XTKggcsVI2Vnc2_T613QGw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Wie A zegt, zegt ook B? Arbeidsmarktervaring doet hbo-afgestudeerden hun opleidingsevaluatie deels herzien - UM Pers