unsubscribe

  • From: Sandhya Shetty/NYLIC <Sandhya_Shetty@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: Oracle-L@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 28 Sep 2007 11:46:31 -0400

Regards,
Sandhya Shetty
914-846-4075

Other related posts: