[nn77] fuck your mather

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 15 Jan 2006 17:41:45 +0700 (ICT)

oh, Ä.má tháng nÃy hái thá Äà dái. Loái mÃy ÄÃo khà 
ÄÆác Trung á.

__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts: