[nn77] To Trung

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 16 Jan 2006 20:33:22 +0700 (ICT)

Äái tháng nÃo tháng áy lo, mÃy mong cho tao sáp cÅng hÆi lÃu 
Äáy. 
Tao chá hái mÃy mác ÄÃch sang Äáy lÃm gà mà mÃy nÃi vái tao 
nháng gÃ? MÃy Äà tháy tao khinh thÆáng anh em vá tián bác và 
Äáa vá chÆa? Cho Äán giá tao lÃm bác cát cÅng cà báng 
tháng ÄÃo nÃo trong bán ÄÃu, tay tráng ván hoÃn tay tráng, 
muán láy vá cÅng ÄÃo cà cÃi nhà tá tá mà cÆái. CÃn tháng 
nÃo nghÄ tao ta ÄÃy nÃy ná thà quá là nháng tháng gen Än tác 
á, thác sá ÄÃo khà ÄÆác. Nà là bán chát rái. NhÃn ÄÃy 
tao cÅng cám Æn mÃy và gia ÄÃnh vá 400.000Ä hái mái bÆác 
chÃn vÃo Äái hác, nà giÃp tao nhÃn cuác Äái khÃc hÆn, thác 
tá hÆn Äá cà cÃi mà phán Äáu.
CÅng xin lái toÃn thá anh em náu cà quà lái nhÆng mái ngÆái 
hÃy xem lái toÃn bá Äá ÄÃnh già khÃch quan. Tháng cà tát thà 
giát mÃnh thÃi.
Hán gáp lái tát niÃn.__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] To Trung