[nn77] Thu 7, CN ong nghi a?

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 2 Jul 2005 21:05:14 +0700 (ICT)

Tao da chuyen tien vao tai khoan cua dua ten Huong. La
ngay nghi nen chua thay tien chuyen, nhung ko co gi
thay doi khoang thu 2 nhan duoc. May bao cai dua ten
Huong check thuong xuyen nhe. Co duoc bao tao ngay.
Dia chi cai dua chuyen tien cho may tu tai khoan:
TTH PHAM 
so tai khoan la 188251111
Rabo bank-eindhoven 


        
________________________________________________________ 
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng? http://vn.mail.yahoo.com/ 
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng 
báo vá cháng thÆ rÃc tát nhát trÃn máng

Other related posts: