[nn77] Khong ai tra loi a`

  • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 31 Aug 2005 23:50:28 -0700 (PDT)

Hey,
Má»?i ngÆ°á»?i Ä?á»?nh Ä?i ngủ Ä?á»? chào mừng Quá»?c khánh à, không ai 
có thá»?i gian Ä?i chÆ¡i à.
Tôi thông báo cho các ông biết: Nếu không chơi nhanh là sau này 
không có cÆ¡ há»?i chÆ¡i nữa Ä?âu, kiếm tiá»?n nhiá»?u làm gì mà 
không chơi vậy????
M�i ngư�i xem thế nào gặp nhau bên NN.
NHT.

 
 
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: