[nn77] Re: Khong ai tra loi a`

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 1 Sep 2005 14:19:50 +0700

Há, Äang Äánh tán dáng máy ngÃy nghá ngá bÃ, bÃy giá 
tháy kÃu gái Äi chÆi thà Äang phÃn phÃn ÄÃy
 
 
 
  _____  

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Hoang Tuan
Sent: Thursday, September 01, 2005 1:50 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Khong ai tra loi a`


Hey,
Mái ngÆái Äánh Äi ngá Äá chÃo máng Quác khÃnh Ã, khÃng ai 
cà thái gian Äi chÆi Ã.
TÃi thÃng bÃo cho cÃc Ãng biát: Náu khÃng chÆi nhanh là sau nÃy 
khÃng cà cÆ hái chÆi náa ÄÃu, kiám tián nhiáu lÃm gà mà 
khÃng chÆi váy????
Mái ngÆái xem thá nÃo gáp nhau bÃn NN.
NHT.

 

 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: