[nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://home.chungta.com/)

  • From: <quynh@xxxxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 May 2005 13:43:55 +0700

Ngư�i viết: Quỳnh Nguy�n

Tiêu Ä?á»?: Mailing list moi
<http://home.chungta.com/Desktop.aspx/Threads/NN77/Mailing_list_moi/> 


  _____  
ThÆ°a anh chá»? em,

Không hi�u vì lý do gì mà mailing list nn77@xxxxxxxxxxxxx
<mailto:nn77@xxxxxxxxxxxxx>  của chúng ta Ä?ã bá»? hãng cung cấp dừng 
lại.
Nay tôi tạo mailing list má»?i Ä?á»? chúng ta trao Ä?á»?i.

Ngoài ra, má»?t forum cÅ©ng Ä?ã Ä?ược tạo lập Ä?á»? bà con chí 
choé...

Nay thông báo Ä?á»? má»?i ngÆ°á»?i biết...


Other related posts:

  • » [nn-77] Co chu de/trao doi moi tai N.N.7.7 (http://home.chungta.com/)