[nn77] Chuc mung Tuan Kheo

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 8 Jul 2005 20:45:52 +0700 (ICT)

The cuoi cung la co nhung thang nao day? Sao chang thay co thang nao reply lai 
the? May hom nay ve HN ma ban qua, hop hanh suot ngay. Chuc mung Tuan nhe, ong 
bay gio la nhat day. Hom ong nhan tin cho toi som qua, loanh quanh quen mat ko 
chuc mung duoc. Cu ti la mai may gio day?
Cung thong bao luon, toi chuan bi dung ca so Vietel nhe, ko co gi thay doi, so 
se la: 0989220977. Cu the bao sau
Hen gap lai ngay mai nhe.


Quynh Nguyen <quynh244@xxxxxxxxx> ÄÃ viát: 
ï Hehe, vu nay nghe vui nhi?
 
Toi mai, hen gap o cong truong NN nhe'...
 
Quánh Nguyán
 
Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com
 


---------------------------------
From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Hoang Tuan
Sent: Thursday, July 07, 2005 9:33 AM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Thu 7 gap nhau ben NN nheToi thu 7 nay moi moi nguoi gap nhau ben Nong Nghiep nhe. Dia diem la quan bia 
HaNoi tai cong truong.
Ong nao sang duoc goi cho toi theo so may 0989.581.586
 

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com ---------------------------------
Sell on Yahoo! Auctions - No fees. Bid on great items. 


---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - You care about security. So do we. 
        
---------------------------------
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng báo vá cháng thÆ 
rÃc tát nhát trÃn máng
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts:

 • » [nn77] Chuc mung Tuan Kheo