[jie1991tsinghua] Re: [jie1991tsinghua] Fw: Re: [jie1991tsinghua] Re:_[jie1991tsinghua]_Mailing_list_and_contact_info_for_Jie1£¡

  • From: "Sun Shaoyun" <ssun@xxxxxxxx>
  • To: "jie1991tsinghua" <jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 20 Oct 2004 12:14:44 -0500

Lao wu, did you ask me to send it again or you did send it again? I didn't
see the attached file this time either, I guess something is wrong with your
email system, so I send it by myself.
Shaoyun

----- Original Message ----- 
From: "Wang Bin" <wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: "jie1991tsinghua" <jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, October 20, 2004 11:44 AM
Subject: [jie1991tsinghua] Fw: Re: [jie1991tsinghua]
Re:_[jie1991tsinghua]_Mailing_list_and_contact_info_for_Jie1£¡


> Send Again.
>
> Wang Bin
>
>
> ************ÏÂÃæÊÇת·¢Óʼþ************
> Ô­Óʼþ·¢¼þÈËÃû×Ö: Sun Shaoyun
> Ô­Óʼþ·¢¼þÈ˵ØÖ·£ºssun@xxxxxxxx
> Ô­ÓʼþÊÕ¼þÈËÃû×Ö£ºWang Bin
> Ô­ÓʼþÊÕ¼þÈ˵ØÖ·£ºwangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
> Ô­Óʼþ³­ËÍÈËÃû×Ö£º
> Ô­Óʼþ³­ËÍÈ˵ØÖ·£º
>
> >
> >
> >----- Original Message ----- 
> >From: "Wang Bin" <wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx>
> >To: "ssun" <ssun@xxxxxxxx>
> >Sent: Monday, October 18, 2004 4:50 AM
> >Subject: Re: [jie1991tsinghua]
> >Re:_[jie1991tsinghua]_Mailing_list_and_contact_info_for_Jie1£¡
> >
> >
> >> SunShao:
> >>
> >> See attached. Please help me send to others.
> >>
> >> Wang Bin
> >>
> >>
> >>
> >> ======= 2004-10-18 01:25:57 ÄúÔÚÀ´ÐÅÖÐдµÀ£º=======
> >>
> >> >Lao Wu,
> >> >
> >> >Where is the address file? I didn't receive any attached file.
> >> >
> >> >Shaoyun
> >> >
> >> >----- Original Message ----- 
> >> >From: "Wang Bin" <wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx>
> >> >To: "Jie1991" <jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx>
> >> >Sent: Saturday, October 16, 2004 10:29 AM
> >> >Subject: [jie1991tsinghua] Mailing list and contact info for Jie1£¡
> >> >
> >> >
> >> >> ¸÷λͬѧ£º
> >> >>
> >> >>
> >> >Ϊ·½±ã½á1ͬѧ֮¼äµÄÁªÏµ£¬ÎÒÔÚfreelists.org½¨Á¢ÁËÒ»¸öÓʼþÁбí
> >jie1991tsinghua@
> >>
>freelists.org£¬¼ÓÈë´ËÓʼþÁÐ±í²»ÐëÈ·ÈÏ£¬Ö»ÓÃÎÒ½«ÄãµÄe-mail¼ÓÈë¼´¿ÉÉúЧ¡£Èç
> >Äã?
> >>
>ܹ»ÊÕµ½Õâ·âÓʼþ£¬¾Í˵Ã÷ÄãÒÑÔÚÕâ¸öÁбíÖС£Èç¹ûÄãÏë¸ü¸Äe-mailµØÖ·»òÍ˳ö±¾ÓÊ
> >¼þ?
> >> >Ð±í£¬Çë¸øÎÒ·¢Ò»·âÓʼþ¡?
> >> >>
> >> >>
> >>
>ÎÒÒѽ«ÎÒÊÖÍ·ËùÓеĽá1ͬѧe-mail¼ÓÈëÆäÖУ¬Ãûµ¥¼û¸½¼þ¡£Çë¸÷λÊÕµ½±¾ÓʼþµÄͬ
> >ѧ?
> >>
>¨¼¸·ÖÖÓ°ïÎÒÍêÉƱ¾ÓʼþÁÐ±í£¬ÌṩÎÒËùûÓеÄÆäËûͬѧµÄe-mail¸øÎÒ£¬Í¬Ê±½«×Ô¼º
> >µÄ?
> >> >öÈËÁªÏµÐÅÏ¢ÌîÈ븽¼þ±í¸ñÖв¢¼Ä»Ø¸øÎÒ£¬ÎÒÔÚ»ã×ܺó¼Ä»Ø¸ø¸÷λ¡?
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íõ±ó
> >> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
> >> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-15
> >> >> -- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
> >> >> -- Type: application/octet-stream
> >> >> -- File: ContactList_Jie1991_Tsinghua.xls
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >
> >> >
> >>
> >> = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
> >>
> >>
> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
> >> Àñ£¡
> >>
> >>
> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Wang Bin
> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-18
> >>
> >>
> >
>
> = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
>
> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
> Àñ£¡
>
>
> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Wang Bin
> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-21
> -- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
> -- Type: application/octet-stream
> -- File: Jie1991Tsinghua.xls
>
>
>


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/vnd.ms-excel
-- File: Jie1991Tsinghua.xlsOther related posts:

  • » [jie1991tsinghua] Re: [jie1991tsinghua] Fw: Re: [jie1991tsinghua] Re:_[jie1991tsinghua]_Mailing_list_and_contact_info_for_Jie1£¡