[jie1991tsinghua] Fw: Re: [jie1991tsinghua] Re:_[jie1991tsinghua]_Mailing_list_and_contact_info_for_Jie1!

  • From: "Wang Bin" <wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "jie1991tsinghua" <jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 21 Oct 2004 00:44:45 +0800

Send Again.

Wang Bin
        

************ÏÂÃæÊÇת·¢Óʼþ************
Ô­Óʼþ·¢¼þÈËÃû×Ö: Sun Shaoyun
Ô­Óʼþ·¢¼þÈ˵ØÖ·£ºssun@xxxxxxxx
Ô­ÓʼþÊÕ¼þÈËÃû×Ö£ºWang Bin
Ô­ÓʼþÊÕ¼þÈ˵ØÖ·£ºwangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
Ô­Óʼþ³­ËÍÈËÃû×Ö£º
Ô­Óʼþ³­ËÍÈ˵ØÖ·£º

>
>
>----- Original Message ----- 
>From: "Wang Bin" <wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx>
>To: "ssun" <ssun@xxxxxxxx>
>Sent: Monday, October 18, 2004 4:50 AM
>Subject: Re: [jie1991tsinghua]
>Re:_[jie1991tsinghua]_Mailing_list_and_contact_info_for_Jie1£¡
>
>
>> SunShao:
>>
>> See attached. Please help me send to others.
>>
>> Wang Bin
>>
>>
>>
>> ======= 2004-10-18 01:25:57 ÄúÔÚÀ´ÐÅÖÐдµÀ£º=======
>>
>> >Lao Wu,
>> >
>> >Where is the address file? I didn't receive any attached file.
>> >
>> >Shaoyun
>> >
>> >----- Original Message ----- 
>> >From: "Wang Bin" <wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx>
>> >To: "Jie1991" <jie1991tsinghua@xxxxxxxxxxxxx>
>> >Sent: Saturday, October 16, 2004 10:29 AM
>> >Subject: [jie1991tsinghua] Mailing list and contact info for Jie1£¡
>> >
>> >
>> >> ¸÷λͬѧ£º
>> >>
>> >>
>> >Ϊ·½±ã½á1ͬѧ֮¼äµÄÁªÏµ£¬ÎÒÔÚfreelists.org½¨Á¢ÁËÒ»¸öÓʼþÁбí
>jie1991tsinghua@
>> >freelists.org£¬¼ÓÈë´ËÓʼþÁÐ±í²»ÐëÈ·ÈÏ£¬Ö»ÓÃÎÒ½«ÄãµÄe-mail¼ÓÈë¼´¿ÉÉúЧ¡£Èç
>Äã?
>> >ܹ»ÊÕµ½Õâ·âÓʼþ£¬¾Í˵Ã÷ÄãÒÑÔÚÕâ¸öÁбíÖС£Èç¹ûÄãÏë¸ü¸Äe-mailµØÖ·»òÍ˳ö±¾ÓÊ
>¼þ?
>> >Ð±í£¬Çë¸øÎÒ·¢Ò»·âÓʼþ¡?
>> >>
>> >>
>> >ÎÒÒѽ«ÎÒÊÖÍ·ËùÓеĽá1ͬѧe-mail¼ÓÈëÆäÖУ¬Ãûµ¥¼û¸½¼þ¡£Çë¸÷λÊÕµ½±¾ÓʼþµÄͬ
>ѧ?
>> >¨¼¸·ÖÖÓ°ïÎÒÍêÉƱ¾ÓʼþÁÐ±í£¬ÌṩÎÒËùûÓеÄÆäËûͬѧµÄe-mail¸øÎÒ£¬Í¬Ê±½«×Ô¼º
>µÄ?
>> >öÈËÁªÏµÐÅÏ¢ÌîÈ븽¼þ±í¸ñÖв¢¼Ä»Ø¸øÎÒ£¬ÎÒÔÚ»ã×ܺó¼Ä»Ø¸ø¸÷λ¡?
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íõ±ó
>> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
>> >> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-15
>> >> -- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
>> >> -- Type: application/octet-stream
>> >> -- File: ContactList_Jie1991_Tsinghua.xls
>> >>
>> >>
>> >>
>> >
>> >
>>
>> = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
>>
>>
>> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
>> Àñ£¡
>>
>>
>> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Wang Bin
>> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
>> ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-18
>>
>>
>

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂ
Àñ£¡

  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Wang Bin
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡wangbin91@xxxxxxxxxxxxxxx
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2004-10-21 
-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/octet-stream
-- File: Jie1991Tsinghua.xlsOther related posts:

  • » [jie1991tsinghua] Fw: Re: [jie1991tsinghua] Re:_[jie1991tsinghua]_Mailing_list_and_contact_info_for_Jie1!