[ILUGC] Re: The Children's Illustrated Guide to Kubernetes

  • From: Arun Khan <knura9@xxxxxxxxx>
  • To: ILUG-Chennai <ilugc@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 11 Jun 2018 09:48:29 -0700

On Sat, Jun 9, 2018 at 11:07 AM Shrinivasan T <tshrinivasan@xxxxxxxxx> wrote:


This guides explains nicely on kubernetes.

https://deis.com/blog/2016/kubernetes-illustrated-guide/

Nice :)  Thanks for sharing.

-- Arun Khan
_____________________________________
ILUGC List: http://www.freelists.org/list/ilugc
ILUGC Web: http://ilugc.in/

Other related posts: