[ILUGC] The Children's Illustrated Guide to Kubernetes

  • From: Shrinivasan T <tshrinivasan@xxxxxxxxx>
  • To: ilugc@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 9 Jun 2018 23:37:02 +0530

This guides explains nicely on kubernetes.

https://deis.com/blog/2016/kubernetes-illustrated-guide/


_____________________________________
ILUGC List: http://www.freelists.org/list/ilugc
ILUGC Web: http://ilugc.in/

Other related posts: