(no subject)

  • From: "Ludmila Pimentel" <ludmilapimentel@xxxxxxxxxxx>
  • To: horizonteproduction@xxxxxxxx, moveberlin@xxxxxxxx, happy@xxxxxxxxxxxx, biapeixoto@xxxxxxxxxxx, biasantos13@xxxxxxxxxxxx, Europeaid-infoalban@xxxxxxxxxx, delegation-brazil@xxxxxxxxxx, Rita.JUNQUEIRA@xxxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxxxxx, atendimento@xxxxxxxxxxx, programabolsa@xxxxxxxxxx, lmario@xxxxxxx, jack2barreto@xxxxxxxxxxx, kau_brasil@xxxxxxxxxxx, paula_cgr@xxxxxxxxxxx, roy.ascott@xxxxxxxxxxxxxx, ventura@xxxxxxxxxx, depesc@xxxxxxxxxxxxx, carleite@xxxxxxx, csjuca@xxxxxxxxxxx, cramos@xxxxxxx, cathleguern@xxxxxxxxxxx, cianef@xxxxxxxxxxx, cmr@xxxxxxx, regprppg@xxxxxxx
  • Date: Sun, 20 Aug 2006 13:56:17 -0300

Ola amigos e colegas,

por engano, todos os meus contactos receberam uma mensagem
de um site chamado RINGO, minhas desculpas e por favor nao
considerem o ultimo email enviado! obrigado,
Ludmila

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola amigos y colegas,

perdona las molestias pero que por engano todos mis contactos recibieron
un mensaje del RINGO, favor desconsiderar el ultimo mensaje enviado. gracias.
Ludmila


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi friends and collegues,

by a mystake all my contacts received an email of RINGO, my apologizes,
please don´t take notice of the last email, ok! Thanks.
Ludmila

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Other related posts: