[cyberheretic] Test mailing

  • From: Dragutin Vuković <dvukovic@xxxxxxxx>
  • To: <cyberheretic@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 27 Apr 2002 08:07:25 +0200

================================================================
CYBERHERETIC?S UNCOLLECTED WORKS ? NESABRANA DJELA CYBERHERETIKA
================================================================

Test text

Zamislimo scenu u kojoj se na ulici podigne velika galama oko stare
plinske uli=E8ne svjetiljke, koju mnogi utjecajni ljudi =BEele =
sru=B9iti.
Mnogo ljudi se okupilo i svi vi=E8u neka se ru=B9i svjetiljka. Samo =
jedan u
sivo obu=E8eni redovnik, kao duh srednjeg vijeka, uspijeva na trenutak
nadja=E8ati galamu i po=E8ne govoriti: <Razmotrimo ponajprije, bra=E6o,
vrijednost svjetlosti. Ako je svjetlost po sebi dobra.> Na tom mjestu ga
rulja obori i pregazi, te navali na svjetiljku koja za desetak minuta
biva oborena i uga=B9ena. Ljudi po=E8nu jedni drugima =E8estitati na =
naprednoj
prakti=E8nosti, ali kako to ve=E6 biva, stvari se ne odvijaju =
jednostavno.
Jer, neki su ru=B9ili plinsku svjetiljku zato =B9to su =BEeljeli =
elektri=E8no
svjetlo; neki zato =B9to su =BEeljeli staro =BEeljezo; neki su =BEeljeli =
tamu
jer im djela bijahu zla. Neki su ju smatrali lo=B9om svjetiljkom; neki =
su
ju smatrali predobrom; neki su =BEeljeli razbijati gradsku svojinu; neki
su po=BEeljeli razbiti bilo =B9to. I tako u tami nastade bitka u kojoj =
se
nije znalo tko koga udara. Postepeno i neizbje=BEno, danas, sutra ili =
koji
dan kasnije, pojavi se pomisao da je onaj redovnik naposljetku bio u
pravu, i da sve zapravo ovisi o tome =B9to je Filozofija Svjetla. Samo =
ono
=B9to se moglo raspraviti pod svjetiljkom sada treba raspravljati u =
tami.

A =B9to bismo to trebali raspravljati? =A9to je ta Filozofija Svjetla?
Strategija informatizacije Hrvatske, naravno. =C8injenica je da skoro
nitko od kriti=E8ara nije dao konstruktivnu kritiku, tj. nije umjesto =
onih
popljuvanih ponudio bar poneku dobru ideju kao doprinos. Je, na=B9lo se =
na
jednom ili dva mjesta par prijedloga, a najvi=B9e mi se svi=F0a poziv
informati=E8arima da iza=F0u iz anonimnosti i po=E8nu vikati. Jer taj je
prijedlog upravo na tragu ovomjese=E8ne hereze. Tako je gospodo, =
iza=F0imo
iz anonimnosti, ali tako da budemo konstruktivni, dajmo svoje
prijedloge, poka=BEimo da znamo =B9to nam treba da bismo ovu zemlju =
izvukli
iz gliba informati=E8ke zaostalosti. A sad evo hereti=E8ke misli: znamo =
li
mi zaista =B9to nam to treba? I da li je to =B9to mislimo da nam treba
zaista put kojim =E6e u blagostanje sti=E6i na=B9a domovina, ili je to =
samo
put do na=B9eg osobnog cilja (staro =BEeljezo, mrak, razbijanje.)? Ova
pitanja upu=E6ena su podjednako autorima strategije, kao i pljuva=E8ima =
po
njoj. Ali prije svega onim anonimnima, koji nemaju pristup medijima.
Imate li =B9to re=E6i o strategiji informatizacije a da pri tome ne
koristite =BElijezde slinovnice po=B9aljite ih nama (redakciji ili =
va=B9em
heretiku). Mo=BEda se od tih prijedloga mo=BEe slo=BEiti jedna suvisla
strategija, koja =E6e na=E6i svoj put do javnosti. Neka se =E8uje =B9to =
mi to
mislimo da treba u=E8initi. A plinsku svjetiljku sru=B9it =E6emo onda =
kad
pripremimo novu, elektri=E8nu, koja =E6e ju zamijeniti.


=================================================================
This mailing is sent to you because you are subscribed to 
Cyberheretic mail list at freelists.org. You can not post to
this list directly. If you have comments, opinions or 
any content you would like to publish here, you may send it 
directly to the list owner at dvukovic@xxxxxxxx .

If you were humored by reading this, reccomend our list to your
friends. They can subscribe to Cyberheretic list by sending e-mail
to cyberheretic-request@xxxxxxxxxxxxx, with the word 'subscribe'
in the Subject field, OR by logging into the Web interface at
//www.freelists.org/list/cyberheretic. You could do that 
in their name as well, and they will get an e-mail asking for 
confirmation.

If you do not want to receive these mailings any more, please
unsubscribe by sending a mail to the following address:
cyberheretic-request@xxxxxxxxxxxxx, with the word 'unsubscribe'
in the Subject field, OR by logging into the Web interface at
//www.freelists.org/list/cyberheretic.


Other related posts:

  • » [cyberheretic] Test mailing