[antelopes] Re: Fwd: Antelope Shirt Art

  • From: Naveed Near-Ansari <nearansari@xxxxxxxxx>
  • To: <antelopes@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 25 Sep 2019 19:36:45 -0700

 

That looks great Chris!

 

 

 

From: <antelopes-bounce@xxxxxxxxxxxxx> on behalf of Chris English Design 
<chrisenglishdesign@xxxxxxxxx>
Reply-To: <antelopes@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Wednesday, September 25, 2019 at 5:18 PM
To: <antelopes@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: [antelopes] Fwd: Antelope Shirt Art

 

Here’s a proof.

Regards,

Chris

 

Chris English Design 

626-345-5119


Begin forwarded message:

From: "(C) Christopher English" <Christopher.English-c@xxxxxxxx>
Date: September 25, 2019 at 1:31:46 PM PDT
To: Chris English <chrisenglishdesign@xxxxxxxxx>
Subject: Antelope Shirt Art

 

Other related posts: