[antelopes] Re: Fwd: Antelope Shirt Art

  • From: Naveed Near-Ansari <nearansari@xxxxxxxxx>
  • To: antelopes@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 25 Sep 2019 18:13:07 -0700

Looks great


On Sep 25, 2019, at 5:18 PM, Chris English Design 
<chrisenglishdesign@xxxxxxxxx> wrote:

Here’s a proof.

Regards,
Chris

Chris English Design 
626-345-5119

Begin forwarded message:

From: "(C) Christopher English" <Christopher.English-c@xxxxxxxx>
Date: September 25, 2019 at 1:31:46 PM PDT
To: Chris English <chrisenglishdesign@xxxxxxxxx>
Subject: Antelope Shirt Art

 
<antelopes_shirtart.pdf>

Other related posts: