[amirus] Re: =?amiga-1251?q?=CE_=F0=E0=E7=ED=EE=EC?=

 • From: Andrei Shestakov <mobydick@xxxxxxxxx>
 • To: amirus@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 22 Sep 2006 17:32:30 +0300

Date: 19/09/06 20:48
From: Alexey Ivanov <amis@xxxxxxxxxxxx>
Subject: [amirus] Re: � ������

   Hello, Alexey!!!

On 19/09/06, you wrote:

AI>>> MUI4Beta v.20.6373 �� 05.06.06 ����������� � ���� � 6 ������ �
AI>>> �������� ����� ��������� � ��� �����, ��������� � �����, ��������
AI>>> ������ ������.
AI>>  ���, � ����, ��������� � �����, ��� 1.5.
AI> � ���� 1.4.5

  ���������... ������, ��������, �� ��� ����� �� ��������, ��� ��������� ��
1.5 ������.
  ������, � �� �������, ��� �� "�������" ���������� ������� (���� �� �����
������ � ��� ���������� � ������ ������ ����� ��������), ��� ��������� �����
� ��� �� ���������, ����� ������� � ���� ��� ���, ���� � �� �� ����������
����� ���� ��-�������. � ���� �� ����� ���� ��������� �����������.

AI> ����� �� ������ ��� �������� ������.... � ��� ��� ���-��....

  ���������� � ��������� �� ��� ��������. �� �������:
  1. �� �� ��������� (� �� �������������) ����������� ����� ���������. 
���������
�������� 1/5-� ����� ������. ��� ���� raw ��������� ���������. ������, �
������� ������� ����� ������� ���.
  2. �������� �2. �� �� ����� ���� ������� ������... ��� �� �������... �
������� ������ �������. �.�., ����� � �� ���, ����� �������� ��� ��� ��� - � ��
��������. ��������� ��. � ���������� ������.
  ��� �������� ����� ����� ���� ��� �����.

Regards
-- 
                         /Andrei Shestakov, Pegasos II/

Other related posts: