[ubuntu-it-promozione] Auguri

  • From: "paolettopn@xxxxxxxxx" <paolettopn@xxxxxxxxx>
  • To: "ubuntu-l10n-it@xxxxxxxxxxxxx" <ubuntu-l10n-it@xxxxxxxxxxxxx>, "ubuntu-it-fcm-repost@xxxxxxxxxxxxx" <ubuntu-it-fcm-repost@xxxxxxxxxxxxx>, "ubuntu-it-fcm@xxxxxxxxxxxxx" <ubuntu-it-fcm@xxxxxxxxxxxxx>, "Antonio Acquarica" <acquarica@xxxxxxxxx>, "LUG PN - lista soci" <lug-soci@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, "Maurizio Moriconi" <bugman@xxxxxxxx>, "Antonio acquarica@xxxxxxxxxxxxxxx" <acquarica@xxxxxxxxxxxxxxx>, "quadrispro" <quadrispro@xxxxxxxxx>, "paolettopn" <paolettopn@xxxxxxxxxxxxx>, "Ronnie Tucker" <ronnie@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, "Davide Gerhard" <davide@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, "Personeni Claudio" <Claudio.Personeni@xxxxxxxxx>, "aldolat" <aldolat@xxxxxxxxxxxxxxx>, "Daniel Schwitzgebel" <schwitzd@xxxxxxxxx>, "Lista Ubuntu-it PROMOZIONE" <"ubunt u-it-promozione"@freelists.org>, "Milo Casagrande" <milo@xxxxxxxxxxxxxxx>, "Anita Chiaradia" <anita.chiaradia@xxxxxxxxx>, "Flavia Weisghizzi" <flavia@xxxxxxxxxxxxx>, "Dario Cavedon" <dcavedon@xxxxxxxxx>, "Supporto per gli utenti Italiani di Ubuntu" <ubuntu-it@xxxxxxxxxxxxxxxx>, "Aldo Latino" <aldolat@xxxxxxxxx>, "Patrizia Torrisi" <patrizia.torrisi@xxxxxxxxx>, "serenella angelilli" <serenella.angelilli@xxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 24 Apr 2011 10:10:02 +0200

Auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie.
Paoletto

Inviato da HTC

Other related posts: