[slack-ru] Re: a4tech sww-23

 • From: Ernillew Osin <ernillew@xxxxxxxxx>
 • To: slack-ru@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 06 Nov 2003 15:38:17 +0300

÷ þÔ×, 06.11.2003, × 12:13, negative ÐÉÛÅÔ:
> îÉËÁË ÎÅ ÍÏÇÕ ÚÁÓÔÁ×ÉÔØ ÒÁÂÏÔÁÔØ ËÏÌ£ÓÉËÏ ÍÙÛËÉ Õ a4tech sww-23
> ÍÙÛØ ps/2
> × XF86Config ÐÉÛÕ Option "ZAxisMapping" "4 5"
> ÐÒÏÔÏËÏÌ ps/2

á ×ÏÔ É ÏÛÉÂÏÞËÁ :)
ÐÒÏÔÏËÏÌ ImPS/2 ÐÏÓÔÁ×Ø ÐÏÐÒÏÂÕÊ :)

-- 
"òÀËÚÁË É ÓÐÁÌØÎÉË ÍÏÊ ÐÏÔÅÒÑÎÎÙ × ÌÅÓÕ,
 ñ ÐÒÉÈÏÖÕ ÄÏÍÏÊ × Ä×ÅÎÁÄÃÁÔÏÍ ÞÁÓÕ,
 äÁ, Ñ Ó ÒÁÂÏÔÙ, ÍÁÍÁ, Ñ Ó ÒÁÂÏÔÙ,
 äÅÎØÇÉ Ñ ÎÅÓÕ" (Ó)òÏÓÔÉÓÌÁ× þÅÂÙËÉÎ
-- Attached file included as plaintext by Ecartis --
-- File: signature.asc
-- Desc: =?koi8-r?Q?=FC=D4=C1?= =?koi8-r?Q?_=DE=C1=D3=D4=D8?=

    =?koi8-r?Q?_=D0=CF=C4=D0=C9=D3=C1=CE=C1?=
    =?koi8-r?Q?_=C3=C9=C6=D2=CF=D7=CF=CA?=
    =?koi8-r?Q?_=D0=CF=C4=D0=C9=D3=D8=C0?=

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iD8DBQA/qkC5+5LTPKpTJewRAhKwAKCFJYeitOkc47sNDXY3H/sKyNLaJgCgiaw5
CNNAuk6mbgWtsigKNggo/Bs=
=wqb4
-----END PGP SIGNATURE-----Other related posts: