[SAS] TWO prime-time ISS flyovers tonight!

  • From: Nick Monkman <nmonkman@xxxxxxxxx>
  • To: SAS <sas@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 7 Apr 2015 15:32:10 -0700

First one: Tue Apr 07 8:01 PM, Visible: 6 min, Max Height: 51 degrees,
Appears: SW, Disappears: ENE

Second one: Tue Apr 07 9:38 PM, Visible: 3 min, Max Height: 46 degrees,
Appears: W, Disappears: N

Other related posts: