[PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Nieuw werkprogramma Rathenau Instituut

  • From: Heleen van Kooij <h.vankooij@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Feb 2015 11:57:02 +0100

[cid:image001.png@01CFE7B7.A5882C30]
Den Haag, 10 februari 2015
Nieuw werkprogramma

We willen graag lokaal, biologisch en duurzaam eten. Maar onze precisielandbouw 
– die met camera’s, sensoren, lampen en computers de oogst wil vergroten – 
richt zich op verdere industrialisatie en schaalvergroting. Hoe verhoudt smart 
farming zich tot de maatschappelijke roep om duurzaamheid en dierenwelzijn?
Slimme technologie, de maatschappelijke impact van innovatie en de relevantie 
van de wetenschap: het zijn maar een paar van de onderwerpen uit het 
Werkprogramma 
2015-2016<http://www.rathenau.nl/publicaties/publicatie/werkprogramma-2015-2016.html>
 van het Rathenau Instituut, dat vandaag verschijnt.
In het werkprogramma staan de thema’s en onderwerpen waar het Rathenau 
Instituut zich de komende twee jaar op richt. Bij de samenstelling ervan is 
gesproken met Kamerleden, beleidsmakers en overige belanghebbenden. Via een 
online ideeënbus deelden belangstellenden suggesties. Ook zijn er focusgroepen 
met burgers gehouden over de onderwerpen.

Intieme technologie
In het thema ‘Intieme technologie’ kijken we naar de invloed van technologie op 
de relaties tussen consument en bedrijf; tussen burger en overheid en tussen 
patiënt en zorgverlener. We besteden aandacht aan vraagstukken rond het opslaan 
en koppelen van persoonlijke gegevens, het eigenaarschap van (medische) data en 
naar de rechten van consument, patiënt en burger.

Systeeminnovatie onder druk
Innovaties beloven vaak efficiëntieverhoging, verbetering van de 
volksgezondheid of meer duurzaamheid. Ze kunnen lonkende perspectieven bieden, 
maar tegelijkertijd maatschappelijk betwist worden. Zo kunnen gemodificeerde 
algen bijvoorbeeld dienen als grondstof voor schoonmaakmiddelen, om palmolie of 
fossiele grondstoffen mee te vervangen. Maar gemodificeerde algen vinden we 
synthetisch en onverenigbaar met de natuur. In ‘Systeeminnovatie onder druk’ 
brengen we nieuwe wetenschap en technologie in kaart en kijken we naar slimme 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Grenzeloze innovatie, regionale ambities
De wetenschap internationaliseert in rap tempo: onderzoekers en studenten 
trekken voor werk en studie de hele wereld over. En met het subsidieprogramma 
Horizon 2020 dwingt de Europese Unie Nederlandse  wetenschappers om oplossingen 
aan te dragen voor maatschappelijke problemen.
Tegelijkertijd is er een schijnbaar tegenovergestelde beweging zichtbaar: ook 
al verkopen Nederlandse bedrijven hun producten over de hele wereld; hun 
innovatie organiseren ze steeds vaker in de eigen regio, in hotspots of 
kennishubs als Brainport Eindhoven of Rotterdam Worldport. Daar werken ze samen 
met lokale kennisinstellingen, overheden en bedrijven. De komende twee jaar zal 
het Rathenau Instituut het debat opzoeken over de toenemende invloed van de 
regionalisering, Europeanisering en mondialisering van wetenschap en innovatie. 
Wat betekenen deze trends voor het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid? 
En wat zijn de mogelijkheden om op regionaal niveau vorm te geven aan 
wetenschap en innovatie?


Wetenschap voor beleid
Beleidsmakers maken gebruik van wetenschappelijk kennis om hun beleid mee te 
onderbouwen. Maar in debatten over schaliegas of het HPV- en het Mexicaanse 
griepvaccin klinkt de roep om ‘onafhankelijk’ onderzoek. Het Rathenau instituut 
zal de komende tijd de (on) mogelijkheden van dit evidence based beleid in 
kaart brengen. Wat is hierin de rol van niet-academische kennisinstellingen 
zoals het KNMI en het RIVM? Hoe moeten we omgaan met de roep om ‘onafhankelijk’ 
onderzoek? En zijn er nieuwe vormen van maatschappelijke dialoog mogelijk?

Tussen wetenschapsbeleid en onderzoekspraktijk
Ook de komende twee jaar levert het Rathenau Instituut de feiten en cijfers die 
het wetenschapsbeleid van een empirische basis voorzien. Aan bod komen de 
achtergronden bij wetenschapsdisciplines, onderzoeksgebieden en 
maatschappelijke en economische sectoren. We breiden onze kennis- en 
informatiefunctie uit en internationaliseren onze vergelijkingen.

Over het Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over 
wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de 
organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over 
maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten 
over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

Werkprogramma 2015 - 
2016<http://www.rathenau.nl/publicaties/publicatie/werkprogramma-2015-2016.html>

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Pascal Messer, redacteur: 
p.messer@xxxxxxxxxxx<mailto:p.messer@xxxxxxxxxxx>
tel. 070 - 342 1542PNG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Nieuw werkprogramma Rathenau Instituut - Heleen van Kooij