[ouroboros] Issue #13: Change shm_du_map API to take (headspace, tailspace, data, len) as input paramters (ouroboros-rina/ouroboros)

  • From: "dimitri staessens" <issues-reply@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: ouroboros@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 29 Jun 2016 14:35:29 -0000

New issue 13: Change shm_du_map API to take (headspace, tailspace, data, len) 
as input paramters
https://bitbucket.org/ouroboros-rina/ouroboros/issues/13/change-shm_du_map-api-to-take-headspace

dimitri staessens:Responsible: dstaesse

Other related posts:

  • » [ouroboros] Issue #13: Change shm_du_map API to take (headspace, tailspace, data, len) as input paramters (ouroboros-rina/ouroboros) - dimitri staessens