Re: _distributed_recovery_connection_hold_time

  • From: "Remigiusz Sokolowski" <remigiusz.sokolowski@xxxxxxxxxx>
  • To: "Grzegorz Goryszewski" <grzegorzof@xxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 26 Aug 2010 13:38:37 +0200

Grzegorz Goryszewski pisze:
> 
>  W dniu 2010-08-25 13:51, Remigiusz Sokolowski pisze:
>> Hi list,
>>
>> > From time to time in some Tuxedo-based app we hit an ORA-2049. The main
>> problem with it (at least for me) is that this is hard target for any
>> diagnosis.
> Hi,
>  please take a look at *Distributed_lock_timeout < TRANTIME Can Cause
> Locking Problems [ID 111819.1]
> *Maybe thats the case :).
> Regards.
> Greg
> 

thanks for hint, Greg :-) It looks interesting - I am checking it now

Regards
Remigiusz

-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski@xxxxxxxxxx>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77

Nordea Bank Polska S.A. z siedzib? w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisan? do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem: 
0000021828, 
dla której dokumentacj? przechowuje S?d Rejonowy Gda?sk - Pó?noc w Gda?sku, 
VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, 
o kapitale zak?adowym i wp?aconym w wysoko?ci: 227.593.500,00 z?otych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l


Other related posts: