[openhw-trento] Pesa con Arduino

  • From: Giuseppe Tamanini <bepitama@xxxxxx>
  • To: Open Hardware Trento <openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 18 Jul 2016 21:53:11 +0200

Finalmente finita.
Ho risolto usando un pin analogico.
https://youtu.be/dIInyX659ec

Giuseppe

Other related posts: