[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: to Cao minh hai

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 4 Jul 2005 22:05:10 +0700 (ICT)

Mia, gia su tien den khi may ve roi, lieu con be kia
co chuyen tien lai cho tao ko? Nhung co le sang mai
check la se co tien day.


    

    
        
________________________________________________________ 
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng? 
Hián nay cà 1GB dung lÆáng lÆu trá 
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts:

 • » [nn77] Vá Viác: [nn77] Re: to Cao minh hai