[nn77] Chuc mung nam moi!

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 29 Jan 2006 01:00:55 +0900

Xin chÃc mái ngÆái NÄm mái huy hoÃng Nhà cáa khang trang Sám xe 
háng sang Ti
án Äáy ngÃn hÃng HÃng tán bác, vÃng XÃi khÃng biát chÃn Du 
lách hÃng thÃng
ThÄm nhiáu cánh quan Nhiáu ngÆái hái han TÃnh thÆÆng lai lÃng 
DÃ tái hay
sÃng LuÃn tháy hÃn hoan ChÃc cÃc phÃng ban Tháng lái vá vang 
KhÃch hÃng nhiáu
ÄoÃn KhÃng lái ca thÃn Code viát trong sÃng Bug fix dá dÃng CÃng 
viác
nhánhÃng LÃm khÃng bi
át ngÃn VÃ cÃc dá Ãn Chát lÆáng nhÆ vÃng Thiát ká an toÃn 
Code trong cháp
nhoÃng Xong trÆác cá thÃng Cháng phái sáa sang Nhát, Má, ÄÃi 
Loan CÅng phái
xáp hÃng Khen ráng: " HáO HáNG"

Other related posts:

  • » [nn77] Chuc mung nam moi!