[mib] tenete d'occhio il forum!

  • From: Marcello Anni <vivymarcy@xxxxxxxxxx>
  • To: MIB List <mib@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 28 Aug 2008 21:35:32 +0200

ci ho mandato due utenti, non facciamo brutta figura : )


http://www.mandrakeitalia.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=110377&topic_id=15713&forum=2#forumpost110377

Other related posts:

  • » [mib] tenete d'occhio il forum!