[koita_tous] Party!

 • From: irene irene <lothianx@xxxxxxxxx>
 • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 3 May 2006 09:31:00 -0700 (PDT)

ÊáëçóðÝñá ïìÜäá!
 Ëïéðüí...,
 ôï ÓÜââáôï 6 Ìáúïõ èá êÜíù ðÜñôõ ìå áöïñìÞ ôç ãéïñôÞ êáé ôá ãåíÝèëéÜ ìïõ ðïõ 
Ý÷ù ôçí áêñéâþò ðñïçãïýìåíç ìÝñá. Ç êñáéðÜëç èá ôåëåóôåß óôï óðßôé ìïõ, ðïõ 
âñßóêåôáé óôá ¶íù ÐáôÞóéá, ÊùóôÞ ÐáëáìÜ 16. (Ç ÊùóôÞ ÐáëáìÜ åßíáé ðáñÜëëçëç 
óôçí Ðáôçóßùí, ç óõíÝ÷åéá ôçò Äñïóïðïýëïõ ìåôÜ ôç Ãáëáôóßïõ.) Åßíáé óôïí 3ï 
üñïöï êáé ôï êïõäïýíé ãñÜöåé Êáóéïýìç.
 Åßóïäïò 80 åõñþ. ÄÝ÷ïìáé Ýíáíôé ðñïóöïñÜ óå äþñá, åðéôáãÝò, ðïôÜ, öáãçôÜ, 
íáñêùôéêÜ...! (÷á÷á)
 ÖéëéÜ êáé óáò ðåñéìÝíù!

        
---------------------------------
New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC and save big.

Other related posts:

 • » [koita_tous] Party!