[itle Newsletter] Vol. 6 - 6 Nov. 2004

  • From: "Linos Viglas" <kvigklas@xxxxxx>
  • To: <itle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 6 Nov 2004 17:36:31 +0200

**********************************************************
INFORMATION TECHNOLOGY AND LANGUAGE EDUCATION
Åâäïìáäéáßï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï
**********************************************************

Ãéá ôñßôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ç ÷þñá ìáò óõììåôÝ÷åé óôï Ðñüãñáììá "¶íïéîç ôçò 
Åõñþðçò" ðïõ óõíôïíßæåôáé áðü ôï European Schoolnet. Ôï êåíôñéêü èÝìá öÝôïò 
åßíáé ôï Óýíôáãìá ôçò Åõñþðçò, Ýíá èÝìá åðßêáéñï ðïõ åíäéáöÝñåé üëïõò ôïõò 
ðïëßôåò ôçò ÅíùìÝíçò Åõñþðçò êáé éäéáßôåñá ôïõò íÝïõò.

Êáôá÷ùñÞóôå ëïéðüí ôá ó÷ïëåßá óáò óôï website ôçò ¶íïéîçò 
http://futurum2005.eun.org/ ðïõ ðáñÝ÷åé êáé áíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå 
ôï ðñüãñáììá. ¼ëá ôá åããåãñáììÝíá ó÷ïëåßá èá ëÜâïõí ðëçñïöïñéáêü õëéêü ãéá ôï 
Óýíôáãìá êáé åíçìåñùôéêÜ äåëôßá ãéá ôçí ¶íïéîç ôçò Åõñþðçò 2005, åíþ ôá ó÷ïëåßá 
ðïõ èá ïñãáíþóïõí ìéá åêäÞëùóç êáôÜ ôçí êïñõöáßá çìÝñá ôçò ¶íïéîçò ðïõ ãéá 
öÝôïò Ý÷åé ïñéóôåß ç 17 Ìáñôßïõ 2005, èá ëÜâïõí åðßóçìï ðéóôïðïéçôéêü 
óõììåôï÷Þò êáé ç åêäÞëùóç ôïõò èá áíáñôçèåß óôï êüìâï ôçò ¶íïéîçò. Ó' áõôü ôï 
óôÜäéï ëïéðüí ðñïÝ÷åé ç åããñáöÞ ôùí ó÷ïëåßùí. Êáôá÷ùñçóôå ëïéðüí ôï ó÷ïëåßï óáò 
óôçí ðáñáðÜíù äéåýèõíóç êáé åíçìåñþóôå üóïõò ðåñéóóüôåñïõò óõíáäÝëöïõò êáé 
ó÷ïëåßá ìðïñåßôå ãéá ôï ðñüãñáììá. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ðñüãñáììá (óôá åëëçíéêÜ) 
ìðïñåßôå íá âñåßôå óôç äéåýèõíóç http://users.att.sch.gr/kvigklas/ 


_____________________________________________________________
Óýíôáîç êáé áðïóôïëÞ ôïõ itle: Ëßíïò Âßãêëáò, kvigklas@xxxxxx
Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: http://users.att.sch.gr/kvigklas/ 

Other related posts:

  • » [itle Newsletter] Vol. 6 - 6 Nov. 2004