[ILUGC] Re: Call for Speakers - ILUGC Meet - August 11 2018

  • From: Shrinivasan T <tshrinivasan@xxxxxxxxx>
  • To: ilugc@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 10 Aug 2018 18:48:59 +0530

We need one or two more speakers for tomorrow's meetup.

Please help by giving a talk proposal.

Thanks.

Shrini
_____________________________________
ILUGC List: http://www.freelists.org/list/ilugc
ILUGC Web: http://ilugc.in/

Other related posts: