[hipl-commit] [release-1.0.5] Rev 3805: Fixed release version to 1.0.5-121.

 • From: Miika Komu <miika@xxxxxx>
 • To: hipl-commit@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 19 Mar 2010 12:23:49 +0200

Committer: Miika Komu <miika@xxxxxx>
Date: 19/03/2010 at 12:23:49
Revision: 3805
Revision-id: miika@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Branch nick: release-1.0.5

Log:
 Fixed release version to 1.0.5-121.

Modified:
 M release.version

=== modified file 'release.version'
--- release.version   2010-03-19 09:53:35 +0000
+++ release.version   2010-03-19 10:24:15 +0000
@@ -1,2 +1,2 @@
-Version: 1.0.6
-Release: 5
+Version: 1.0.5
+Release: 121

Other related posts:

 • » [hipl-commit] [release-1.0.5] Rev 3805: Fixed release version to 1.0.5-121. - Miika Komu