[hamradio-list] =?windows-874?b?wdK1w7DSuaTH0sG7xc20wNHCtejNytiiwNK+os2nwbnYycLsqNKhodLD46rp4KTD1+jNp8fUt8LYpMG50qTB?=

  • From: "HS2JFW, Joe" <hs2jfw@xxxxxxxx>
  • To: <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 8 May 2007 11:10:27 +0700

กทช. ได้ประกาศ

หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/056/20.PDF

และ

มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/056/19.PDF

ได้อ่านดูแล้วก็เข้าใจยากพอสมควร เพราะเป็นเรื่องของทฤษฏีและการคำนวนเยอะมาก ซึ่งโดยสรุป ดังนี้

- มีการแบ่งประเภทของเครื่องคมนาคมเป็น 3 ประเภทคือ
1. เครื่องที่ใช้งานระยะห่างร่างกายไม่เกิน 20 ซม. เครื่องประเภทนี้เป็นพวกโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก 2. เครื่องที่ใช้งานระยะห่างร่างกายเกิน 20 ซม. เครื่องประเภทนี้เป็นพวก Mobile 3. เครื่องส่งที่ต้องถาวรและแพร่กระจายคลื่นวงกว้าง เครื่องประเภทนี้เป็นพวกสถานีฐาน Fixed ต่างๆ

- การวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐาน ทำดังนี้ เครื่องประเภท 1 และ 2 จะวัดค่า SAR ส่วนประเภท 3 วัดค่าความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระยะที่กำหนด

- เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีช่วงความถี่ 9kHz - 300GHz ต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ทั้งหมด

- มีการยกเว้นเครื่องวิทยุคมนาคมบางประเภท เช่น
1. ใช้ในความมั่นคงของรัฐ ใช้ในกิจการเกี่ยวกับกษัตริย์และราชวงศ์ ใช้งานกิจการบุคคลสำคัญ
   2. วิทยุสื่อสารสองทางที่พกติดตัว ในยานพาหนะ ที่ต้องกด PTT พูด
3. การใช้เครื่องสื่อสารโดยผู้ที่ได้รับการอบรมหรือมีความรู้เป็นอย่างดีและทราบถึงผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   4. เครื่องที่ใช้ในเรือหรืออากาศยาน
   5. เครื่องที่มีกำหลังส่ง EIRP ไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์
   6. ประเภทอื่นตามที่ กทช เห็นว่ายกเว้นได้อีก

วิทยุสมัครเล่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบตรงส่วนใดบ้าง
เท่าที่พยายามจับประเด็นพบว่าหลักเกณฑ์นี้เน้นไปที่บริษัทผู้ให้บริการระบบสื่อสารเป็นสำคัญแต่ด้วยนักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ใช้งานความถี่วิทยุจึงได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งอันที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นด้วย ในส่วนของวิทยุสมัครเล่นนั้นเรามีทั้ง 3 ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมตามประกาศ คือ 1. ชนิดมือถือพกพา เวลาใช้งานก็ระยะห่างไม่เกิน 20 ซม แต่ได้รับการยกเว้นไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องตรวจ SAR 2. ชนิดเคลื่อนที่ Mobile (ที่ติดในรถยนต์นะ ไม่ใช่เอาเครื่องติดรถยนต์ไปติดบ้าน) เวลาใช้งานวัดระยะจากสายอากาศก็เกิน 20 ซม แน่นอน แต่ก็ได้รับการยกเว้นเช่นกัน 3. ชนิดประจำที่ Fixed ก็สถานีที่บ้านนี่ล่ะ ไม่ว่าจะเครื่อง Mobile หรือเครื่อง Base อันนี้เข้าข่ายต้องตรวจสอบการวัดค่าความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แต่เดียวก่อน...!!!! ในตอนท้ายของหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ได้เขียนให้ตัวอย่างของเครื่องคมนาคมประเภทที่ 3 ไว้ว่าอย่างนี้

เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ ๓ เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งติดตั้งอยู่กับที่ถาวร และมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุมบริเวณกว้าง
ตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม:
- สถานีฐาน (base station) ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ
- สถานีฐานหรือสถานีประจำที่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
- สถานีแม่ข่าย ระบบ Digital Trunked Radio
- สถานีแม่ข่ายในกิจการวิทยุสมัครเล่น

ก็เลยมีคำถามว่า สถานีแม่ข่ายในกิจการวิทยุสมัครเล่น ในความหมายตรงนี้คือสถานีแบบไหนในกิจการวิทยุสมัครเล่น
1. สถานีควบคุมข่าย
2. สถานีคลับสเตชั่น
3. สถานีตามบ้านของนักวิทยุสมัครเล่นทุกคน

ต้องสอบถามไปทาง กทช ว่า สถานีแม่ข่ายในกิจการวิทยุสมัครเล่น คืออะไร?????

ถ้ามีโอกาสจะศึกษารายละเอียดในวิธีการวัดการคำนวนมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมครับ

73 de
HS2JFW
===========================================================
The Ham Radio in Thailand mailing list
สมัครผ่าน Web : http://www.freelists.org/list/hamradio-list
อ่านข้อความย้อนหลัง : http://www.freelists.org/archives/hamradio-list
ติดต่อผู้ดูแล : hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx
===========================================================

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?windows-874?b?wdK1w7DSuaTH0sG7xc20wNHCtejNytiiwNK+os2nwbnYycLsqNKhodLD46rp4KTD1+jNp8fUt8LYpMG50qTB?=