[hadoop-taiwan] http://developer.yahoo.com/events/hadoopsummit2010/

  • From: Yi-Kai Tsai <yikai@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "hadoop-taiwan@xxxxxxxxxxxxx" <hadoop-taiwan@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 26 Mar 2010 15:15:12 +0800

Hadoop Summit 2010
http://developer.yahoo.com/events/hadoopsummit2010/

-- 
Yi-Kai Tsai (cuma) <yikai@xxxxxxxxxxxxx>, Asia Search Engineering.Other related posts:

  • » [hadoop-taiwan] http://developer.yahoo.com/events/hadoopsummit2010/ - Yi-Kai Tsai