[Gsiberger] Treffa Höngg

 • From: Michael Sehner <michael.sehner@xxxxxxxxxxx>
 • To: <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 14 Jun 2011 00:53:05 +0200

Hoi!
S'treffa dia wocha isch am Mitwoch (15.6.) um 19:30 i da alumni lounge.Kond 
lüt!!!
lgMichael                     

Other related posts: