[gsiberger] AW: nochmal ein test

  • From: "Jochum Johanna" <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gsiberger@xxxxxxxxxxxxx" <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 20 Oct 2009 12:56:41 +0200

du kannsch unangemeldet schicka... i hons allerdings "erlauba" mueasa! bzw 
forwarden an gsiberger-repost@xxxxxxxxxxxxx
lg
________________________________________
Von: gsiberger-bounce@xxxxxxxxxxxxx [gsiberger-bounce@xxxxxxxxxxxxx] im Auftrag 
von Marc Doerflinger [marc@xxxxxxxx]
Gesendet: Dienstag, 20. Oktober 2009 11:04
An: gsiberger@xxxxxxxxxxxxx
Betreff: [gsiberger] nochmal ein test

kann man auch unangemeldet schicken?


Other related posts:

  • » [gsiberger] AW: nochmal ein test - Jochum Johanna