[cryptome] Re: NSA Apple DPA Cryptanalysis

  • From: Edward Stevens <edwardstevens48@xxxxxxxxx>
  • To: cryptome@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Mar 2015 22:02:08 -0400

Unsubscribe me. Thanks. ES

On Tue, Mar 10, 2015 at 7:38 AM, John Young <jya@xxxxxxxxxxxx> wrote:

> The Intercept has released files on Apple, DPA and other
> cryptanalysis:
>
> http://cryptome.org/2015/03/nsa-apple-dpa-intercept-15-0309.zip (12pp,
> 1.9MB)
>
>
>
>

Other related posts: