[bw] Re: pro nedoèkavce!

  • From: "Angellko21" <lukas86.kakara@xxxxxxxxx>
  • To: <bw@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 5 Jan 2011 20:47:30 +0100

Jojo,pøesnì tak.
----- Original Message ----- 
From: "Luká¹ Hosnedl" <lukas.hosnedl@xxxxxxxxx>
To: <bw@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, January 05, 2011 8:45 PM
Subject: [bw] Re: pro nedoèkavce!


> Pro ty, kdo to nedohráli nebo se chtìjí nechat pøekvapit, dál neètìte:
> Mì by zase zajímalo, co bych mìl udìlat, kdy¾ získám plechovou krabici. A 
> to jsem si myslel, ¾e mì v téhle høe nemá co dostat a pøekvapit. Lep¹í¹ 
> se, super! :-)
> Luká¹
>
> Dne 5.1.2011 20:06, Bo¾enka Gogoµáková napsal(a):
>> objavila som v dvojke nejaké chybky tak sa ozvi
>> ----- Original Message -----
>> From: "Karel Giebisch"<giebisch@xxxxxxxxx>
>> To:<bw@xxxxxxxxxxxxx>
>> Sent: Thursday, December 30, 2010 9:32 AM
>> Subject: [bw] pro nedoèkavce!
>>
>>
>>> Drazí nedoèkavci. Zde si mù¾ete stáhnout Agenta Benxe demoverzi druhého
>>> dílu, který má název smrtící støela. Hra je zatím pouze textová, o zvuky
>>> a ostatní efekty bude doplnìna a¾ bude hotova. Nevidomí u¾ivatelé, kteøí
>>> si ji budou chtít zahrát musí vyu¾ít svùj odeèítací program, který jim
>>> bude v¹e bez potí¾í èíst. V pøípadì nalezení nìjakých chyb nebo
>>> nejasností v hraní mì okam¾itì kontaktujte.
>>> Kontakty:
>>> email:
>>> giebisch@xxxxxxxxx
>>> skype:
>>> karel.xp
>>> ICQ:
>>> 577461283
>>> odkaz pro sta¾ení je:
>>> http://dl.dropbox.com/u/9104527/demo%20smrt%C3%ADc%C3%AD%20st%C5%99ela.zip
>>> Pøeji pøíjemnou zábavu...
>>>
>>
> Other related posts: