Re: Fw: allasajanlat

  • From: Aron Gombas <aron@xxxxxxxxxxxx>
  • To: brooklyn@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 11 Apr 2006 10:13:56 +0200 (CEST)

 a szukseges tapasztalatot tekintve szerintem nyugodtan applikalhatnanak
egy 10x szorzot kompenzacio teren
 WTF
 Regards,

 Aron

On Mon, 10 Apr 2006, Peter Tarjanyi wrote:


Other related posts: