[blindreplay] Re: Window-Eyes & RAV 8 interface mp3 recording (Josh)

  • From: "Josh" <jkenn337@xxxxxxxxx>
  • To: <blindreplay@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 12 Apr 2008 17:15:03 -0400

Hi,

Thanks, I got the file.

Josh

email: jkenn337@xxxxxxxxx
msn: kenn6498ku@xxxxxxxxxxx
skype: jkenn337
----- Original Message ----- From: "Petro T. Giannakopoulos" <petrakigianos-giasou@xxxxxxxxx>
To: <blindreplay@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, April 12, 2008 2:45 PM
Subject: [blindreplay] Window-Eyes & RAV 8 interface mp3 recording (Josh)


http://www.applian.com/Podcasts/w-eyes/01-interface.mp3
--
To unsubscribe: e-mail blindreplay-request@xxxxxxxxxxxxx with unsubscribe in subject To contact list owner: e-mail blindreplay-admins@xxxxxxxxxxxxx

--
To unsubscribe: e-mail blindreplay-request@xxxxxxxxxxxxx with unsubscribe in 
subject
To contact list owner: e-mail blindreplay-admins@xxxxxxxxxxxxx

Other related posts: