[aenda] Re: AENDA convocada pa 3 setembro

  • From: María Gómez <maruxagd@xxxxxxxxx>
  • To: aenda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 21 Aug 2010 11:52:00 +0200

q yo no estoy! :) yo os paso todos los papeles el lunes, y hasta el
dia 3 organizo lo q haga falta, pero el dia 3 no estoy..

Other related posts: