[zxspectrum] Re: RealSpectrum falso positivo

  • From: Massimo Raffaele <massimo.raffaele@xxxxxxxxx>
  • To: zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 9 Apr 2018 15:35:07 +0200

Il giorno 9 aprile 2018 11:12, Enrico Maria Giordano <
e.m.giordano@xxxxxxxxxxxxxxx> ha scritto:

dopo 3 ore lo hanno sistemato.


Azz, ottimo!

Max

Other related posts: