[zxspectrum] [OT] Video game system con Arduino

  • From: enzo aggazio <enzoaggazio@xxxxxxxxx>
  • To: zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 4 Aug 2011 10:49:12 +0200

Off topic, ma potrebbe solleticare la fantasia di qualcuno!

http://pragprog.com/magazines/2011-08/make-your-own-video-game-system

-- 
Enzo Aggazio
software developer - tech writer

email: enzoaggazio@xxxxxxxxx
home page: www.enzoaggazio.com

Other related posts:

  • » [zxspectrum] [OT] Video game system con Arduino - enzo aggazio