[zxspectrum] Re: Nuovo iscritto

  • From: Massimo Raffaele <massimo.raffaele@xxxxxxxxx>
  • To: "zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx" <zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Sep 2016 20:20:22 +0200

2016-09-13 12:21 GMT+02:00 Enrico Maria Giordano <
e.m.giordano@xxxxxxxxxxxxxxx>:

roberto.bacilieri@xxxxxxxxx subscribed to list zxspectrum


Benvenuto!

Max

Other related posts: