[zxspectrum] Re: Nuova release di RealSpectrum!

  • From: "Alessandro" <apoppi@xxxxxxxx>
  • To: <zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 22 Aug 2006 15:35:43 +0200

On Monday, August 21, 2006 9:33 PM [GMT+1],
Luca Bisti <lucbisti@xxxxxx> wrote:

Ragazzi che stress avere a che fare con la gente, il mondo e' pieno
di fissati! :D

eheheheh


Other related posts: