[zxspectrum] Re: Nokia Contest and ZX 128k

  • From: "Enrico Maria Giordano" <e.m.giordano@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 27 Sep 2011 10:51:15 +0200


-----Messaggio Originale----- Da: "Antonio Giusa" <antonio.giusa@xxxxxxxxxx>
A: <zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx>
Data invio: martedì 27 settembre 2011 10.47
Oggetto: [zxspectrum] Re: Nokia Contest and ZX 128k


Si vota con "likes" :-)

Ok. :-)

Ma non era più chiaro se ci fosse stato scritto "Vota" o "Vote"?

EMG

--
EMAG Software Homepage:     http://www.emagsoftware.it
The EMG's ZX-Spectrum Page: http://www.emagsoftware.it/spectrum
The Best of Spectrum Games: http://www.emagsoftware.it/tbosg
The EMG Music page: http://www.emagsoftware.it/emgmusic

Other related posts: