[zxspectrum] Re: Buon Ferragosto a tutti :-)

  • From: Massimo Raffaele <massimo.raffaele@xxxxxxxxx>
  • To: zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 15 Aug 2014 17:01:41 +0200

2014-08-15 10:08 GMT+02:00 Enrico Maria Giordano <
e.m.giordano@xxxxxxxxxxxxxxx>:

> Anche da parte mia! :-)
> EMG
>

E anche mia!

Max

Other related posts: